Toiminnallinen Musiikkiterapia (TMT)
 

 

TMT-Musiikkiterapia on nonverbaalinen kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikki toimii vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. TMT-musiikkiterapia edistää toiminnallisia valmiuksia ja haastaa aktiiviseen musiikilliseen toimintaan. TMT-musiikkiterapialla voidaan tukea asiakkaita, joilla on kehityksellisiä, neurologisia tai sosiaalisia ongelmia. Terapiassa kehitetään hahmottamiskykyä ja tarkoituksenmukaista toimimista. Musiikkiterapia edistää ja ylläpitää toimintakykyä ja lisää yksilön osallistumismahdollisuuksia sekä vaikuttaa myönteisesti henkilön elämänlaatuun.
 

Tavoitteet asetetaan ja määritetään yhdessä asiakkaan ja/tai kuntoutustiimin kanssa. Tavoitteina voivat olla esim. sosiaalisen vuorovaikutuksen paraneminen, itsetunnon lisääntyminen, motoriikan, loogisen ajattelun ja ymmärtämisen kehittyminen.
 

TMT-musiikkiterapia sopii lapsille, nuorille, aikuisille sekä vanhuksille eikä edellytä musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta.

TMT-musiikkiterapia on monille mielekäs terapiamuoto, se kun mahdollistaa esim. motoristen taitojen harjoittamista yksilöllisesti ja leikkimielisesti. 

 

 

 

 

 

Musikterapi som hem-, skol- och anstaltsbesök helt enligt ditt behov, i Borgå samt närkommunerna!

Musiikkiterapia - Musikterapi

TMT-menetelmä (Toiminnallinen)/ FMT-metoden (Funktionsinriktad)        Neurologic Music Therapy (NMT)

Marina Koskelainen /Tmi/Fma

Funktionsinriktad Musikterapi (FMT)
 

FMT-musikterapi är en icke-verbal och individuell behandlingsmetod, en slags rörelseterapi. Metoden är effektiv för barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar eller hjärnskador. Metoden är neuromuskulär, vilket innebär att impulser tillförs hjärnan via muskler och nerver när nya rörelser utförs. Musiken fungerar endast som redskap och medel i terapin och är således inte målet med behandlingen. Den förutsätter ej heller musiktalang eller musikalitet. Genom musiken skapas förutsättningar att omedvetet bearbeta sina resurser.

 

FMT-metoden har ett specifikt observations- och analysprogram och därför krävs ingen diagnos för att kunna behandla funktionsnedsättningar. Terapeuten utgår ifrån de grundförutsättningar som finns hos individen för att stimulera utvecklingsprocessen ett steg i taget. FMT-metoden stöder kroppsfunktionerna som är viktiga i den normala utvecklingen. Brister och svårigheter inom något av dessa områden kan ha stor betydelse för den enskilde individens förmåga att fungera ändamålsenligt i olika situationer, i vardagliga praktiska funktioner samt i skolsituationer och vid inlärning.

 

Kroppen har en förmåga att minnas allt som händer människan på det psykiska planet och det sätter sina spår i kroppsminnen. Att arbeta med kroppsfunktioner har en stor terapeutisk betydelse på den fysiska och psykiska hälsan trots att metoden inte är av psykoanalytisk karaktär.

 

Terapins mål är att genom en ökad rörelserepertoar stödja kroppens stabilitet och balans mot optimal funktion - alltså att höja individens funktionsnivå. Detta i sin tur har en positiv verkan på välbefinnandet.

 

En individuell vårdplan med uppnåbara mål uppgörs tillsammans med klient och/eller rehabiliteringsteam. Målet är att terapiarbetet skall leda till överföringseffekter som stödjer individen i det dagliga livet i kontakten med andra människor i hemmet, i skolan och i samhället.

 

FMT används idag mestadels inom habilitering och rehabilitering och äldreomsorg men också inom grundskolan och särskolan. FMT-metoden kan ges som stöd vid skolsvårigheter såsom koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Dessutom har FMT-metoden visat sig vara effektiv för barn med försenad talutveckling. Metoden kan också användas som självvald FMT-behandling vid t.ex. utbrändhet. I Sverige har också använts inom den psykiatriska vården.

Detta är möjligt genom musikens rytm som stimulerar, aktiverar eller verkar avslappnande.. Rytmernas intensitet berör människan och stimulerar till rörelse. Tonintervallernas spänningar formar melodier som väcker minnen och påverkar koncentrationsförmågan. Dur eller moll stimulerar och väcker känslor. Musiken känns i hela kroppen. Den går rakt in i kropp och själ, förbi de flesta former av försvar. Tandläkare använder musik för avslappning. Musikterapeuter använder musik för att nå koncentrationssvårigheter, utvecklingsstörningar, demens, språksvårigheter, ångest och oro

Toimin Poorvoon seudulla ja sen lähialueilla! 
 

Toimintani perustana on tarjota musiikkiterapiaa koti-, koulu- ja laitoskäynteinä.

Musiikilla on suuri vaikutus kehon ja mielen hyvinvointiin! Niinpä musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia erilaisten fyysisten ja psyykkisten oireiden lievittämisessä ja hoidossa.