Musiikkiterapia – Musikterapi

Musiikkiterapian mahdollisuudet

MUSIIKILLA ON SUURI VAIKUTUS KEHON JA MIELEN HYVINVOINTIIN, NIINPÄ MUSIIKKITERAPIALLA VOIDAAN SAAVUTTAA MYÖNTEISIÄ TULOKSIA ERILAISTEN FYYSISTEN JA PSYYKKISTEN OIREIDEN LIEVITTÄMISESSÄ JA HOIDOSSA.

Musiikkiterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon hakeudutaan useimmiten lääkärin lähetteellä. Kun musiikkiterapiaa suositellaan hoito- tai kuntoutussuunnitelmassa, sen kustannukset voi korvata esim. Kela, sairaanhoitopiiri, vakuutusyhtiö tai asiakkaan kotikunta. Mikäli lähetettä tai suositusta ei ole, terapiaa voi saada myös omakustanteisesti. Tällöin sovitaan yleensä aluksi arviointikäynneistä tai kokeilujaksosta.

Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä TMT

Terapiassa kehitetään asiakkaan kykyä hahmottaa omaa kehoaan sekä ympäristöään ja toimimista siinä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä TMT on nonverbaalinen kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikki toimii vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. TMT-menetelmä edistää toiminnallisia valmiuksia ja haastaa aktiiviseen musiikilliseen toimintaan. 

Erilaisten rytmisten tehtävien avulla harjoitetaan esimerkiksi tarkkaavuutta, keskittymistä, muistia ja laajennetaan samalla liikeratoja.

TMT-menetelmällä voidaan tukea asiakkaita, joilla on kehityksellisiä, neurologisia tai sosiaalisia ongelmia. Terapiassa kehitetään hahmottamiskykyä ja tarkoituksenmukaista toimimista. Musiikkiterapia edistää ja ylläpitää toimintakykyä ja lisää yksilön osallistumismahdollisuuksia sekä vaikuttaa myönteisesti henkilön elämänlaatuun.

Tavoitteet asetetaan ja määritetään yhdessä asiakkaan ja/tai kuntoutustiimin kanssa. Tavoitteina voivat olla esim. sosiaalisen vuorovaikutuksen paraneminen, itsetunnon lisääntyminen, motoriikan, loogisen ajattelun ja ymmärtämisen kehittyminen.

TMT-musiikkiterapiamenetelmä sopii lapsille, nuorille, aikuisille sekä vanhuksille eikä edellytä musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta.

TMT-menetelmä on monille mielekäs terapiamuoto, se kun mahdollistaa esim. motoristen taitojen harjoittamista yksilöllisesti ja leikkimielisesti. 

 

Musikterapins möjligheter

INOM DE FLESTA KULTURER HAR MÄNNISKAN SEDAN URMINNES TIDER ANVÄNT MUSIKEN SOM LÄKANDE OCH BEFRIANDE KRAFT. FORSKNING HAR KUNNAT PÅVISA ATT MUSIKEN PÅVERKAR MÄNNISKOR FYSIOLOGISKT, PSYKOLOGISKT OCH SOCIALT.

Musikterapi är en form av medicinsk rehabilitering. Den krävande medicinska rehabiliteringen baserar sig på en rehabiliteringsplan som uppgjorts av den offentliga hälso- och sjukvårdsenhet som svarar för vården av klienten. Kostnaderna för musikterapin kan ersättas av sjukvårdsdistriktet, hälsocentralen eller folkpensionsanstalten. Rehabiliteringen kan även bekostas av försäkringsbolag eller av en själv, då terapin är självvald.

Genom musikterapi stöder man klientens interaktionsfärdigheter, kroppsuppfattning, koncentrationsförmåga och förmåga att strukturera sitt eget agerande och att gestalta sin omgivning. 

 Musikterapeuter använder musik för att nå koncentrationssvårigheter, utvecklingsstörningar, demens, språksvårigheter, ångest och oro. I musikterapin beaktar man klientens fysiska, psykiska, sociala och kognitiva behov samt psykiska välbefinnande och känsloliv genom att stärka klientens uttrycksförmåga, självkännedom, självförtroende och livskontroll.

Funktionsinriktad musikterapi – FMT-metoden

Funktionsinriktad musikterapi är en icke-verbal och individuell behandlingsmetod, en slags rörelseterapi. Metoden är effektiv för barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar eller hjärnskador,såsom stroke. Metoden är neuromuskulär, vilket innebär att impulser tillförs hjärnan via muskler och nerver när nya rörelser utförs. Musiken fungerar endast som redskap och medel i terapin och är således inte målet med behandlingen. Den förutsätter ej heller musiktalang eller musikalitet. Genom musiken skapas förutsättningar att omedvetet bearbeta sina resurser.

FMT-metoden har ett specifikt observations- och analysprogram och därför krävs ingen diagnos för att kunna behandla funktionsnedsättningar. Terapeuten utgår ifrån de grundförutsättningar som finns hos individen för att stimulera utvecklingsprocessen ett steg i taget. FMT-metoden stöder kroppsfunktionerna som är viktiga i den normala utvecklingen. Brister och svårigheter inom något av dessa områden kan ha stor betydelse för den enskilde individens förmåga att fungera ändamålsenligt i olika situationer, i vardagliga praktiska funktioner samt i skolsituationer och vid inlärning.

Kroppen har en förmåga att minnas allt som händer människan på det psykiska planet och det sätter sina spår i kroppsminnen. Att arbeta med kroppsfunktioner har en stor terapeutisk betydelse på den fysiska och psykiska hälsan trots att metoden inte är av psykoanalytisk karaktär.

Terapins mål är att genom en ökad rörelserepertoar stödja kroppsbalansering, kroppsstabilisering och rörelsestrukturering mot en optimal funktion – alltså att höja individens funktionsnivå. Detta i sin tur har en positiv verkan på välbefinnandet.

En individuell vårdplan med uppnåbara mål uppgörs tillsammans med klient och/eller rehabiliteringsteam. Målet är att terapiarbetet skall leda till överföringseffekter som stödjer individen i det dagliga livet i kontakten med andra människor i hemmet, i skolan och i samhället.

FMT-metoden används idag mestadels inom habilitering, rehabilitering och äldreomsorg men också inom grundskolan och särskolan. FMT-metoden kan ges som stöd vid skolsvårigheter såsom koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Dessutom har FMT-metoden visat sig vara effektiv för barn med försenad talutveckling. Metoden kan också användas som självvald FMT-behandling vid t.ex. utbrändhet. I Sverige har också använts inom den psykiatriska vården.